+34 664 76 25 70 Carrer Xerric 4, Local 1, Sant Cugat del Vallès

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 FISIOYMES READEP S.L.P. ca el RESPONSABLE del tractament de els dades personals del USUARI i li informa de que aquests dades seran tractats de conformitat amb ho disposat a el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb el usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercials.
  • Aquestes comunicacions seran realitzades per el RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o de els seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest faig aconseguit algun acord de promoció.
  • A aquest cas, els tercers mai tindran accés a els dades personals. Realitzar estudis de mercat i anàlisi estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per el USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la manera següent:
  • Amb el consentiment del USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisi estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició del USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir el fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminen la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la anonimització de els dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per el desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, a els nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quines el RESPONSABLE subscrits els contractes de confidencialitat i de encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret de accés, rectificació, portabilitat i supressió de els seus dades, i de limitació u oposició a sutractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control (www.aepd.ca) si considera que el tractamentno es ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

FISIOYMES READEP SLP
Carrer Xerric, 4 Baix – 08172 Sant Cugat Del Valles (Barcelona)
E-mail: info@fisioymes.com.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcatge de les caselles corresponents i la entrada de dades a els camps, marcats amb un asterisc (*) a el formulari de contacte o presentats a formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure e inequívoca, que els seus dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades a els camps restants. El USUARI garanteix que els dades personals facilitats al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de els mateixos.
El RESPONSABLE informa de que tots els dades sol·licitats a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per la prestació de un servei òptim al USUARI. A cas de que no es facilitin tots els dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a els seus necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb ho disposat a les normatives vigents a protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per el tractament de els dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a el article 5 del GDPR, per els quines són tractats de manera lícita, lleial i transparent a relació amb el interessat i adequats, pertinents i limitats a ho necessari a relació amb els fins per els que són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb el fi de protegir els drets i llibertats de els USUARIS i els ha comunicat la informació adequada per que puguin exercir-los.
Per més informació sobre les garanties de privadesa, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de:
FISIOYMES READEP S.L.P.. Carrer Xerric, 4 Baix 08172 Sant Cugat Del Valls (Barcelona).
Email: info@fisioymes.com